Dokumenty

O tym jakie dokumenty wymagane będą do przeprowadzenia konkretnej transakcji decydują okoliczności sprawy i charakter czynności. Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów koniecznych przy dokonywaniu typowych czynności notarialnych.

I. Nieruchomości gruntowej

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (np. wypis umowy darowizny, umowy sprzedaży, Aktu Poświadczenia Dziedziczenia)
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczyste - Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku planowanego odłączenia jednej z działek do nowej księgi wieczystej - Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości i/lub wykaz zmian danych ewidencyjnych – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź o braku takiego planu - Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • zaświadczenie o objęciu bądź nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach - Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • świadectwo charakterystyki energetycznej jeśli na nieruchomości znajduje się budynek,
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku, oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

II. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (np. wypis umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy darowizny, umowy sprzedaży, Aktu Poświadczenia Dziedziczenia)
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani na pobyt czasowy – Urząd Miasta
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal – właściwy zarządca nieruchomości
 • zaświadczenie o położeniu działki na której znajduje się budynek mieszkalny na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,

III. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • numer księgi wieczystej (jeśli została założona)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej z którego wynika m.in. komu i na jakiej podstawie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, skład pomieszczeń lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczyste – jeśli dla spółdzielczego własnościowego ma zostać założona księga wieczysta - Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani na pobyt czasowy - Urząd Miasta
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal – właściwa Spółdzielnia
 • świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu,
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego

Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności i dostarczyć wypis pełnomocnictwa w oryginale, albo stawić się w Kancelarii celem udzielenia tego pełnomocnictwa.

Trusted by hundreds of progressive companies

Najnowsze Wpisy

No Content Available

Kiedy warto sięgnąć po pomoc notariusza?

Skontaktuj się z nami już teraz. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w Twoich sprawach prawnych.

Umowę przedwstępną możemy zawrzeć w zwykłej formie pisemnej albo u notariusza. To oznacza, że aby była ważna, nie ma konieczności zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Zakup nieruchomości to poważna inwestycja, dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na etapie umowy przedwstępnej. Podpisanie tego dokumentu u notariusza zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także daje możliwość skutecznego zablokowania właścicielowi możliwości sprzedaży nieruchomości innemu kupującemu. Odnotowanie zawarcia takiej umowy w księdze wieczystej dodatkowo zabezpiecza interesy nabywającego. Notariusz może także wprowadzić klauzule zabezpieczające, minimalizując ryzyko przeprowadzonej transakcji. Dzięki temu umowa notarialna umożliwia skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przed sądem.